CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

     Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên flcquangbinhbeachgolfresort.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà flcquangbinhbeachgolfresort.com  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để flcquangbinhbeachgolfresort.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thanh viên và khách hàng.

     Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch flcquangbinhbeachgolfresort.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

          flcquangbinhbeachgolfresort.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT flcquangbinhbeachgolfresort.com;

    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại flcquangbinhbeachgolfresort.com

    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: flcquangbinhbeachgolfresort.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của flcquangbinhbeachgolfresort.com